/* google analytics */

Reunions de Comunitats de propietaris a partir de l’1 de gener de 2022 i les mesures per la Covid-19.

1. ANTECEDENTS

a. Suspensió de reunions:

El Decret llei 10/2020, de 27 de març va suspendre la celebració de juntes de propietaris durant la vigència de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia Covid-19.

Es va preveure la possibilitat de fer reunions per vídeoconferència o altres mitjans de comunicació, encara que els estatuts no ho prevegin. També va regular la possibilitat d’adoptar acords sense reunió, a instància del president (amb els requisits legalment establerts, art.312-7 CCC).

b. No obligatorietat fins 30 d’abril de 2021:

El Decret llei 26/2020, de 23 de juny, va modificar el Decret llei 10/2020 i va suspendre l’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris fins el 30 d’abril de 2021. S’ha de precisar que no les va prohibir, doncs es podien celebrar juntes a iniciativa del president o si ho demanava al menys el 20 per 100 dels propietaris amb dret a vot, que representessin el mateix percentatge de quotes, respectant les mesures de seguretat aplicables en el moment de la reunió.

Les reunions també es podien fer per vídeoconferència o altres mitjans de comunicació, encara que els estatuts no ho prevegin, com també es podien adoptar acords sense reunió, a instància del president (amb els requisits legalment establerts, art.312-7 CCC).

c. No obligatorietat fins 31 de desembre de 2021:

El Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, va prorrogar fins el 31 de desembre de 2021 la no obligatorietat de convocar i celebrar les juntes de propietaris i va establir que es poguessin fer reunions per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho estableixin.

S’ha de precisar que no les va prohibir, doncs es podien celebrar juntes a iniciativa del president o si ho demanava al menys el 20 per 100 dels propietaris amb dret a vot, que representessin el mateix percentatge de quotes, respectant les mesures de seguretat aplicables en el moment de la reunió.


2. SITUACIÓ A PARTIR D’1 DE GENER DE 2022

El Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, publicat en el DOG d’avui, ha modificat el Decret llei 10/2020, i estableix –exclusivament per a les persones jurídiques de dret privat (p. ex. associacions, fundacions)-, la possibilitat fins el 31 de desembre de 2022, de celebrar reunions i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho estableixin.

D’acord amb l’esmentat Decret, aquesta possibilitat només podrà ser utilitzada per les persones jurídiques de dret privat (p. ex. associacions, fundacions) i no per les comunitats de propietaris.


Pots consultar el Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, clicant en aquest enllaç.

És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i el Departament de Gestió de Comunitats de propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8569, de 23.12.2021, Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques