/* google analytics */

Noves disposicions per a les reunions de Comunitats de propietaris. Mesures Covid-19.


El Decret Llei 1/2022, d’11 de gener (publicat en el DOG d’avui), estableix les següents disposicions:

1. Suspensió de l’obligació fins 30 de juny de 2022: L’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris resta suspesa  fins el 30 de juny de 2022, sens perjudici que  puguin celebrar-se a iniciativa del president o si ho demana almenys un 25 % de propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes (en aquest cas s’hauran d’acomplir les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables).

2. Celebració per videoconferència: La celebració de junta, fins el 30 de juny de 2022, es pot dur a terme per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació, encara que no estigui previst als estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de propietaris (en aquest cas s’ha de garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot, art. 312-5 Codi civil de Catalunya).

3. Acords sense reunió: Excepcionalment, fins la indicada data de 30 de juny de 2022, per aquells supòsits en els quals no es pot dur a terme la junta a través dels mitjans establerts, es poden prendre acords sense reunió a instància del president, per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà (han de quedar garantits els drets els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que s’en garanteixi la autenticitat; l’acord s’entendrà adoptat en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos, art 312-7 Codi civil de Catalunya). 

4. Pressupost i renovació de càrrecs: El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriros i a la renovació de càrrecs.


5. Entrada en vigor i efectes del Decret Llei 1/2022:

Segons la Disposició final “aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya [13.1.2022] i els seus efectes s’estenen des de l’1 de gener de 2022“.


Pots consultar el Decret Llei 1/2022. d’11 de gener, en aquest enllaç.

És una informació elaborada per l’Assessoria legal i el Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8583, de 13.1.2022. Decret Llei 1/2022, d’11 de gener.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques