/* google analytics */

En l’arrendament d’un habitatge amb contracte de renda antiga, Hisenda permet computar dues vegades la despesa d’amortització a la declaració de la Renda.


Segons el criteri de la Dirección General de Tributos, en els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat a 9 de maig de 1985 que no tinguin dret a la revisió de la renda, es permet computar dues vegades la despesa d’amortització:

1. Una vegada com a despesa fiscalment deduïble conforme les regles de determinació del rendiment net derivat d’immobles arrendats.

2. Una altra vegada, en concepte de compensació.


Això pot portar fins i tot a la situació de què com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta compensació fiscal el rendiment net de capital immobiliari resulti negatiu.

Fonament legal d’aquesta possibilitat:

El criteri de la Dirección General de Tributos es basa en la Disposició Transitòria 3a de la Llei del IRPF, en virtut de la qual, en la determinació dels rendiments d’immobles derivats de contractes d’arrendament celebrats amb anterioritat a 9 de maig de 1985, que no gaudeixin del dret de la revisió de la renda a causa de les limitacions establertes a la Llei d’Arrendaments Urbans (“rendes antigues” o “rendes congelades”), s’inclourà  addicionalment, com a despesa deduïble, mentre subsisteixi aquesta situació i en concepte de compensació, la quantitat que correspongui a l’amortització de l’immoble.


És una informació elaborada pel Departament de Administració de Finques i l’Assessoria Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa consultar el contingut íntegre de la Consulta Vinculant V1878-21, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant  V1878-21, de 15 de juny.


Imatge: Dennis Perreault.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques