/* google analytics */

Fins el 31 de desembre de 2022.


Així ho disposa el RD-L. 11/2022, de 25 de juny aprovat pel Govern central.


En defecte d’acord entre les parts, l’actualització de la renda no podrà superar l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC).

Segons disposa aquest RD-L, l’arrendatari d’habitatge la renda del qual tingui que ser actualitzada al complir l’anualitat de vigència entre el 27 de juny de 2022 i el 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les següents condicions:

A) Arrendador gran tenidor:

a) Increment pactat, amb limitacions:

Cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir de la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) a data de dita actualització.

Es prendrà com mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigui publicat a la data d’actualització del contracte.

b) Absència de pacte:

En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda quedarà subjecte a la limitació descrita a l’apartat a).

c) Què s’entén per gran tenidor:

S’entendrà com gran tenidor als efectes d’aquest RD-L., la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en qualsevol cas els garatges i trasters.


B) Arrendador que no sigui gran tenidor:

a) Increment pactat:

Cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts.

b) Absència de pacte:

En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà superar l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC).

Es prendrà com mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigui publicat a la data d’actualització del contracte.


És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots accedir al contingut íntegre del RD-L. 11/2022, clicant en aquest enllaç.


Font: BOE Nº 152, de 26 de juny de 2022. Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques