/* google analytics */

Una excepció pot ser la declaració de ruïna.


Tenen la consideració de rendes imputades les que deriven de ser propietari d’una finca buida que no és l’habitatge habitual i per tant Hisenda presumeix que és susceptible de generar una renda o un ingrés.


No obstant, la impossibilitat d’usar l’immoble, per no reunir les condiciones mínimes d’habitabilitat, es pot provar davant Hisenda, mitjançant qualsevol mitjà de prova, entre els quals s’admet la declaració de l’estat de ruïna, amb lo qual el propietari no té que imputar rendes immobiliàries en la seva declaració de l’IRPF.


Aquest és el criteri que estableix Hisenda al respecte en la seva Consulta Vinculant V1592-21, de 26 de maig.


És una informació elaborada por l’ Assessoria legal i el Departament de Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos de 26 de maig de 2021, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V1592-21, de 26 de maig.


Imatge: Joel Kueng


					

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques