/* google analytics */

El criteri d’Hisenda és que els guanys patrimonials originats per una subvenció, s’imputaran únicament al contribuent al que se li ha concedit la subvenció.


1. Antecedents:

a. La Comunitat de propietaris va efectuar una reforma de l’escala de l’ascensor i va sol·licitar una subvenció a l’Administració.

b. En l’escriptura de compravenda del pis es va pactar que els antics propietaris serien els beneficiaris de la subvenció, la qual seria entregada directament pels compradors als venedors tan aviat com es rebés.

c. L’Administració abona la subvenció als actuals propietaris, és a dir als compradors i no als venedors.


2. Consulta efectuada a la Dirección General de Tributos:

Qui és l’obligat tributari al percebre la subvenció? Els venedors o els compradors?


3. La resposta de la Dirección General de Tributos:

L’obligat tributari pel guany patrimonial derivat de la subvenció és la persona que rep la subvenció, és a dir, els compradors, amb independència dels pactes de l’escriptura de compravenda.


4. Un pal·liatiu pels compradors:

Hisenda considera que l’import de la subvenció que els compradors han d’entregar als venedors en virtut dels acords adoptats a l’escriptura de compravenda, s’ha de considerar com una obligació assumida pels compradors per a l’adquisició de l’habitatge, per lo qual l’esmentat import constituirà un major valor d’adquisició d’aquest a efectes de futures transmissions.


Informació elaborada pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris i el Departament d’Assessoria i Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Pots ampliar la informació consultant el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos V1637-21.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos, Consulta Vinculant V1637-21.


Imatge: Cottonbro

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques