/* google analytics */

S’ha publicat l’Ordre Ministerial que aprova el factor de minoració aplicable als valors de referència dels immobles.


En la nostra notícia del proppassat 7 de setembre, informàvem que la Llei 11/2021 va aprovar l’aplicació del VALOR DE REFERÈNCIA com a base per a calcular els impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i de Secessions i Donacions (ISD).

Aquest nou valor es començarà a aplicar a partir de 1r de gener de 2022.

En l’esmentada Llei es preveu l’aplicació de factors de minoració que es determinaran per Ordre Ministerial.


D’acord amb aquesta llei, ara s’ha publicat l’Ordre Ministerial de 7 d’octubre de 2021, en la qual es disposa que el factor de minoració (FM) per als immobles urbans serà el 0,9 amb la finalitat de què el valor de referència no superi el valor de mercat.

Per als immobles rústics també regirà el mateix FM de 0,9.          


És una informació elaborada por l’Assessoria Legal i el Departament de Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots consultar l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 7 d’octubre de 2021, clicant aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado Núm. 246, de 14 d’octubre de 2021. Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la determinación de los valores de referència de los inmuebles.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques