/* google analytics */

En un local en lloguer serà despesa deduïble en concepte d’amortització.


Antecedents:

La comunitat de propietaris ha acordat la instal·lació d’ascensor en l’edifici que anteriorment no tenia aquest servei.

El propietari d’un local comercial situat a la planta baixa de la comunitat, el té arrendat i se li repercuteixen els costos de la instal·lació d’acord amb els coeficients de participació.


Quin tractament fiscal te per al propietari del local llogat, la repercussió d’aquests costos comunitaris?

Hisenda estima que:

a) la instal·lació d’un ascensor, com element nou, a l’edifici, no té la consideració, en cap cas, de despesa de reparació i conservació, lo qual implicaria que fossin deduïbles a la declaració de la renda.

b) es tracta d’una millora de l’edifici en el seu conjunt, la qual repercuteix en els propietaris, els quals per la normativa reguladora de la propietat horitzontal estan obligats a costejar.

c) que en conseqüència, com a tal millora augmentarà el valor d’adquisició del local. Dit augment consistirà en l’import sufragat exclusivament pel propietari.

A l’incorporar-se al valor del bé, les despeses seran deduïbles a través de la seva amortització i s’aplicarà el 3 per 100 anual al cost de les obres, a partir del període impositiu en què haguessin finalitzat.

És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i els Departaments de Gestió de Comunitats de Propietaris i d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per a consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant d’Hisenda de 13 d’agost de 2021, clica en aquest enllaç.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V2293-21, de 13 d’agost.


Imatge: Gerd Altmann

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques